Regulamin świadczenia usług sklepu www.goifetch.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.goifetch.pl.

Sprzedającym jest:
Smartmed Ewa Kałużny
Ul. Przedszkolna 5A
05-800 Pruszków

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5661812915, REGON: 147220437, zwany także zamiennie „Smartmed”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: .
 

§ 1 Definicje

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, który upływa od momentu poprawnego złożenia zamówienia do momentu wysłania Towaru do Klienta.
 2. Czas dostawy – czas, który upływa od momentu wysłania przez Sprzedającego Towaru do momentu dostarczenia Towaru do Klienta.
 3. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Gwarancja – zobowiązanie Producenta do usunięcia wady lub wymiany produktu na pozbawiony wad, jak również w uzasadnionych przypadkach zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym.
 6. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Producent - przedsiębiorca prowadzący na terytorium Stanów Zjednoczonych działalność polegającą na wytwarzaniu produktów, dostępnych w Sklepie. Producentem jest firma:

  iFetch, LCC
  9208 Bell Mountain Drive
  TX 78730 Austin, Texas, USA
  www.goifetch.com
   
 8. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.goifetch.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 13. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego Sklepu.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
   

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.goifetch.pl.
 2. Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest:
  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  2. zaakceptowanie stwierdzenia, że Klient świadomy jest, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Sklep internetowy www.goifetch.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski.
 5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.goifetch.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować:
  1. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail),
  2. urządzeniem podłączonym do sieci Internet,
  3. dostępem do jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript.
 7. Sklep internetowy nie korzysta z plików cookie.
 8. Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


§ 3 Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym www.goifetch.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, jak również wprowadzania, modyfikowania i usuwania akcji promocyjnych.


§ 4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Etapy składania zamówienia:
  1. wybór zakładki „kup teraz”,
  2. uzupełnienie formularza zamówienia, w tym:
   1. wybór rodzaju towaru i określenie ilości,
   2. wybór sposobu dostawy wraz z akceptacją kosztów dostawy zgodnie z cennikiem dostawy umieszczonym w formularzu zamówienia,
   3. podanie danych Klienta,
   4. podanie danych do wysyłki,
   5. wybór metody płatności,
  3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4. zaznaczenie stwierdzenia uświadamiającego Klientowi, że wysłanie zamówienia wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty za zamówiony towar,
  5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia,
  6. opcjonalne (decyzją Klienta) wyrażenie zgody na przesyłanie informacji marketingowych pocztą elektroniczną lub na adres podany w formularzu zamówienia.
 3. Każde złożenie zamówienia będzie potwierdzone e-mailem na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku braku otrzymania e-maila potwierdzającego zamówienie, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym na adres .  
 5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem na wskazany adres poczty elektronicznej lub telefon kontaktowy. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, w przeciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem:
  1. wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem e-płatności,
  2. dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.
 10. W przypadku wybrania formy płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem e-płatności oraz braku dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Klientem na wskazany adres poczty elektronicznej lub telefon kontaktowy. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, w przeciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.


§ 5 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep, w przeciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia, poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Zamówienia realizowane są tylko w dni robocze, co oznacza, iż zamówienia otrzymane w soboty, niedziele i święta będą procesowane w pierwszym dniu roboczym następującym po złożeniu zamówienia.
 4. Czas oczekiwania na dostawę składa się z następujących komponentów:
  1. czasu realizacji zamówienia, który jest uzależniony od wyboru sposobu płatności:
   1. płatność kartą lub e-przelewem – 2 dni robocze
   2. przelew na rachunek bankowy – po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze), dodatkowe 2 dni robocze
   3. płatność za pobraniem – 2 dni robocze
  2. czasu dostawy, który jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy:
   1. dostawa Pocztą Polską – 3 dni od dnia nadania
   2. dostawa kurierem – 2 dni od dnia nadania
 5. W przypadku chwilowego braku Towaru w magazynie Sprzedającego, czas oczekiwania na dostawę nie będzie dłuższy niż 30 dni od zawarcia umowy
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy.
  Cennik dostawy znajduje się w formularzu zamówienia w oknie wyboru sposobu dostawy.
 7. Zaleca się, aby Klient odbierając przesyłkę pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.


§ 6 Płatności

 1. Na sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon niefiskalny lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 2. Płatność za zakupiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (e-przelewy), kartą kredytową lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pomocą formularza na stronie, w terminie 14 dni (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się tutaj.
 2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy również w momencie zanim wejdzie on w fizyczne posiadanie Towarów (po złożeniu zamówienia).
 3. W okresie na odstąpienie od umowy, w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Klient powinien obchodzić się z Towarem zgodnie z jego przeznaczeniem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.
 4. W przypadku, gdy Klient będzie użytkował Towar w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Klient nie traci prawa do odstąpienia od umowy, jednak odpowiada za każde zmniejszenie wartości Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po poinformowaniu Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
 7. Koszty zwrotu Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi Klient.
 8. Sprzedający, po otrzymaniu zwróconego Towaru, dokona jego oględzin w celu potwierdzenia braku użytkowania Towaru w stopniu większym niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedający dokona zwrotu wyłącznie wartości zwracanego Towaru (bez kosztów przesyłki do Klienta).
 10. Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych należności Klientowi (wartości zwracanego Towaru) w terminie do 14 dni, przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji, chyba, że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że Klient nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta. Dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.


§ 8 Procedura reklamacji

 1. Jeżeli po zakupie Towaru Klient stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, wówczas Klient może:
  1. Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych wynikających z wystawionej przez Producenta gwarancji. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji  są określone w druku gwarancji wystawionym przez Producenta. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego lub osobiście skontaktować się z Producentem, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Producenta w dokumencie gwarancyjnym.
  2. Złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową lub gwarancji realizowane za pośrednictwem Sprzedającego, należy składać na adres Sprzedającego.
 3. Reklamacje związane z procesem zakupowym (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub niewłaściwa ilość towaru) można składać elektronicznie na adres .
 4. Odesłanie zamówionego Towaru następuje na rachunek Sprzedającego, który pokrywa związane z tym koszty.
 5. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym tutaj.
 6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 1b niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch (2) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Smartmed Ewa Kałużny, jednoosobowa działalność gospodarczą, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5661812915, REGON: 147220437, zwany także zamiennie „Smartmed”, będący Sprzedającym.
 2. Klient może kontaktować się z Administratorem danych osobowych:
  • listownie: Smartmed Ewa Kałużny, ul. Przedszkolna 5A, 05-800 Pruszków
  • e-mailem na adres: biuro@goifetch.pl
  • korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://goifetch.pl/kontakt 
 3. Sprzedający przetwarza następujące dane Klientów: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  1. realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta,
  2. Informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedającego, jeżeli Klient wyrazi na to uprzednią zgodę i zapisze się do usługi Newslettera.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych oraz udostępniane są do następujących odbiorców:
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem Sklepu Internetowego
  • Podmiotom realizującym dostawy (kurierom, Poczcie Polskiej)
  • Operatorom płatności dostępnych w Sklepie Internetowym
 6. Sprzedający może udostępnić dane osobowe Klientów uprawnionym władzom państwowym, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają przekazania im tych danych, organom ścigania, pracownikom rządowym oraz instytucjom odpowiedzialnym za ściąganie należności.
 7. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych. 
 8. Dane są przekazywane dobrowolnie. Bez ich podania jednak Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych osobowych dotyczących Zamówienia:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję formularza zamówienia.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres 
 10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 11. Klient ma możliwość otrzymywania drogą elektroniczną newslettera od Sprzedającego. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości o tytule „Rezygnacja z newslettera” na adres  lub poprzez kliknięcie linku wskazanego w wiadomości typu newsletter.
 12. Powierzone Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 2 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  • Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
  • Prowadzenia działań marketingowych przez Administratora danych osobowych albo do odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail Klienta. Odwołanie przez Klienta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 


§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedający ma prawo do zmian Regulaminu.
 2. Klient każdorazowo przy dokonywaniu zakupów w Sklepie akceptuje lub nie postanowienia Regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Ostatnia modyfikacja: 11.07.2021