Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  1. realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta,
  2. Informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedającego, jeżeli Klient wyrazi na to uprzednią zgodę.
 3. Sprzedający może udostępnić dane osobowe Klientów uprawnionym władzom państwowym, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają przekazania im tych danych, organom ścigania, pracownikom rządowym oraz instytucjom odpowiedzialnym za ściąganie należności.
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję formularza zamówienia.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres .  
 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 7. Klient ma możliwość otrzymywania drogą elektroniczną newslettera od Sprzedającego. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości o tytule „Rezygnacja z newslettera” na adres  lub poprzez kliknięcie linku wskazanego w wiadomości typu newsletter.
 8. Powierzone Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).

 

Ostatnia modyfikacja: 10.11.2014