Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Smartmed Ewa Kałużny, jednoosobowa działalność gospodarczą, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5661812915, REGON: 147220437, zwany także zamiennie „Smartmed”.
 2. Klient może kontaktować się z Administratorem danych osobowych:
  • listownie: Smartmed Ewa Kałużny, ul. Przedszkolna 5A, 05-800 Pruszków
  • e-mailem na adres: biuro@goifetch.pl
  • korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://goifetch.pl/kontakt 
 3. Sklep Internetowy przetwarza następujące dane Klientów: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  1. realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta,
  2. Informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedającego, jeżeli Klient wyrazi na to uprzednią zgodę i zapisze się do usługi Newslettera.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora baz danych osobowych oraz udostępniane są do następujących odbiorców:
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem Sklepu Internetowego
  • Podmiotom realizującym dostawy (kurierom, Poczcie Polskiej)
  • Operatorom płatności dostępnych w Sklepie Internetowym
 6. Sprzedający może udostępnić dane osobowe Klientów uprawnionym władzom państwowym, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają przekazania im tych danych, organom ścigania, pracownikom rządowym oraz instytucjom odpowiedzialnym za ściąganie należności.
 7. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych.
 8. Dane są przekazywane dobrowolnie. Bez ich podania jednak Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych osobowych dotyczących Zamówienia:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję formularza zamówienia.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres
 10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 11. Klient ma możliwość otrzymywania drogą elektroniczną newslettera od Sprzedającego. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości o tytule „Rezygnacja z newslettera” na adres  lub poprzez kliknięcie linku wskazanego w wiadomości typu newsletter.
 12. Powierzone Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 2 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
 • Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
 • Prowadzenia działań marketingowych przez Administratora danych osobowych albo do odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail Klienta. Odwołanie przez Klienta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Ostatnia modyfikacja: 24.05.2018